VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 

Artikel 1 – Definities

·       Aanmelddatum: De datum waarop de Student zich heeft ingeschreven voor een Opleiding

·       Aanvangsdatum: De datum waarop de Opleiding of andere activiteit start.

·       Duur: Is de duur van de Opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website http://www.siberischsjamanisme.nl/ of gecommuniceerd aan de Student per e-mail.

·       Inschrijving: Een door de Student ingestuurd en ondertekend inschrijfformulier voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van een overeenkomst tussen client en Institute of Siberian Shamanism. Indien het inschrijfformulier per e-mail door de Student wordt toegestuurd dan geldt deze e-mail als ondertekening dan wel akkoordverklaring.
Inschrijving c.q. akkoordverklaring zonder inschrijfformulier geschied ook door de bijdrage te voldoen voor de opleiding of andere activiteit. 


·       Institute of Siberian Shamanism: De opleider, vervanging, secretariaat en medewerkers.

·       Opleiding: Een door Institute of Siberian Shamanism verzorgde opleiding, training, cursus, week, weekend, workshop, ritueel welke online of op locatie gevolgd kan worden.

·       Student: Particulier of bedrijf die bij Institute of Siberian Shamanism een of meerdere Opleidingen volgt.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

·       Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst (zie artikel 4) tussen de Student en Institute of Siberian Shamanism nadrukkelijk bekendgemaakt via de website http://www.siberischsjamanisme.nl aan de Student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Institute of Siberian Shamanism. De voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Institute of Siberian Shamanism met de Student sluit.

·       Afwijking van de voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien vooraf schriftelijk met Institute of Siberian Shamanism overeengekomen.

 

 

Artikel 3 – Aanbod

·       Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding zoals terug te vinden op de website http://www.siberischsjamanisme.nl

·       Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:

-        De inhoud van de Opleiding (afwijkingen zijn mogelijk per groep of omstandigheden);

-        Wanneer de Opleiding start; data onder voorbehoud

-        De eventuele toelatingseisen om aan de Opleiding deel te kunnen nemen;

-        De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Soms iets nodig voor de opleiding, dit is dan niet inbegrepen. De Student is vrij om dit dan wel of niet aan te schaffen.

·       De opleidingsdata en locatie worden vooraf bekend gemaakt op de website en/of per e-mail. In geval van overmacht zullen vervangende data worden vastgesteld en gecommuniceerd aan de Student. Tevens is het mogelijk dat Opleidingen in geval van overmacht online plaats vinden. De Student dient hierbij zelf zorg te dragen voor internet en de benodigdheden om hieraan te kunnen deelnemen.

·       De inhoud van de Opleiding en na te leven regels op de locatie van de Opleiding worden door Institute of Siberian Shamanism vastgesteld. Zowel in Etten-Leur als op andere locaties of landen.
Soms wordt een zelftest of PCR test, QR code of iets anders bij Covid voor aanvang van een activiteit gevraagd.
Wanneer dit nodig is vanwege maatregelen in het land waar deze wordt gegeven volgt Institute of Siberian Shamanism ook de regels van veiligheid en/of de maatregelen van Nederland of het land waar de opleiding c.q. andere activiteit wordt gegeven.


        Het is mogelijk dat lesdagen samen zullen zijn met een andere opleidingsgroep van Institute of Siberian Shamanism


 

Artikel 4 – Overeenkomst

·       Inschrijving voor een Opleiding geschiedt door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier met hierbij een verwijzing naar de voorwaarden op de website http://www.siberischsjamanisme.nl. De Student is zelf verantwoordelijk hiervan kennis te nemen. 

·       Door in te schrijven voor een Opleiding gaat de Student met Institute of Siberian Shamanism een overeenkomst aan voor de vermelde duur en verklaart de Student zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op de website en/of medegedeeld per mail.

·       De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod (zie artikel 3) door de Student het Institute of Siberian Shamanism heeft bereikt hetzij fysiek getekend of per e-mail of door het voldoen van een deel of de volledige bijdrage. 

·       Bij inschrijving verbindt de Student zich aan Institute of Siberian Shamanism voor de duur van de gehele Opleiding en verwacht Institute of Siberian Shamanism van de Student dat deze met volle inzet aan de Opleiding en eventuele huiswerkbijeenkomsten deelneemt.

 

Artikel 5 – Prijs

·       De kosten van de Opleiding, de betalingswijze en de eventuele mogelijkheid tot gespreid betalen staan vermeld in de opleidingsinformatie zoals terug te vinden op de website http://www.siberischsjamanisme.nl/ en/of Artikel 6 van deze voorwaarden.

·       In geval van de mogelijkheid tot gespreid betalen kan een betalingsschema worden opgevraagd bij Institute of Siberian Shamanism.

·       Alle door Institute of Siberian Shamanism genoemde bedragen op de website zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 6 – Betaling

·       Voor een online Opleiding dient de betaling uiterlijk één week voor de Aanvangsdatum te zijn voldaan. Bij een fysieke Opleiding op locatie geschiedt dit contant op de eerste dag/avond van de Opleiding of indien anders afgesproken (schriftelijk) met een van de medewerkers van Institute of Siberian Shamanism.

·       De Student is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Institute of Siberian Shamanism stuurt de Student daarop een betalingsherinnering, waarna de Student binnen 14 dagen alsnog kan betalen. Als de Student ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Institute of Siberian Shamanism bij de Student de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. Vanaf 30 dagen nadat het lesgeld is verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed.

·       Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Student.

·       De Student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Institute of Siberian Shamanism voortkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals bijvoorbeeld een werkgever.

·       Voor bepaalde activiteiten is een aanbetaling vereist. Inschrijving is definitief na ontvangst van de Inschrijving en aanbetaling. Een gedane aanbetaling zal niet worden gerestitueerd tenzij de activiteit door Institute of Siberian Shamanism moet worden geannuleerd.

·       Mocht men om wat voor reden dan ook een les of meerdere lessen van een Opleiding niet kunnen bijwonen dan is men toch betalingsverplicht binnen de afgesproken termijn. Hier zijn geen uitzonderingen op.

 

 

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

·       Indien de Student een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst niet (volledig) nakomt, is Institute of Siberian Shamanism gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

·       Bij beëindiging van de Opleiding zoals bedoeld hierboven geldt het volgende:

1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Institute of Siberian Shamanism geen verplichtingen meer richting de Student.

2.     Een beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Student die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven met de daarbij behorende kosten.

3.     Het in verzuim zijn door de Student betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Student en Institute of Siberian Shamanism is beëindigd.

 

Artikel 8 – Voortijdig beëindigen van een Opleiding
·       Voortijdig opzeggen is mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1.     Opleidingen kunnen alleen kosteloos voortijdig beëindigd worden indien de Student dit eerder dan 3 weken gerekend vanaf de Aanvangsdatum van de Opleiding schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt aan Institute of Siberian Shamanism.

2.     Bij annuleren korter dan 3 weken voor de Aanvangsdatum van de Opleiding wordt de helft van het lesgeld berekend.

3.     Bij het beëindigen van de Opleiding tijdens de opleiding wordt het volledige lesgeld berekend.  Ongeacht de reden.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

·       Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

·       Institute of Siberian Shamanism wordt door ondergetekende nadrukkelijk gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid en / of eventuele kosten.

·       Het opleidingsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Institute of Siberian Shamanism is niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een wijziging van de tijdsplanning, wijze van lesgeven, verandering van locatie of een programmaonderdeel van de Opleiding.

·       Het Institute of Siberian Shamanism is niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, epidemieën, pandemieën (w.o. Covid-19), maatregelen, ziekte of quarantaine of iedere andere omstandigheid waarop in redelijkheid geen invloed kon worden uitgeoefend. Wij wijzen Studenten van het Institute of Siberian Shamanism daarnaast op hun eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften rondom Covid-19 zoals vastgesteld door het RIVM danwel de eigen overheid van het land waar de les plaats vindt. Dit geldt ook voor huiswerkbijeenkomsten en weekenden die plaats vinden in het kader van opleidingen. Het Institute of Siberian Shamanism kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven hiervan of het oplopen van het Corona-virus of ander ziekten tijdens deze bijeenkomsten.

·       Institute of Siberian Shamanism wordt door de Student bij eventuele deelname aan activiteiten van het Institute of Siberian Shamanism op voorhand geïnformeerd over eventuele wijzigingen in de mentale gezondheid en/of fysieke gezondheid en/of sociale omstandigheden zodra zich hierin een wijziging voordoet welke enigerlei van invloed kan zijn op deelname aan de activiteiten van het Institute of Siberian Shamanism.

·       Institute of Siberian Shamanism behoudt zich het recht voor de Student in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen zonder opgaaf van reden. Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.

·       De Student heeft mondeling informatie gekregen over of de informatie met betrekking tot de te volgen Opleiding en/of deelname hieraan gelezen op de website http://www.siberischsjamanisme.nl/ en verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud en doel hiervan.

 

 


Artikel 10 – Etiquette

·       Tijdens lesdagen en daarbuiten worden geen diensten of artikelen van de Student aangeboden aan andere deelnemers van de Opleiding of andere opleidingen van Institute of Siberian Shamanism. Dit betekent geen reclame, informatie, verkoop of promotie voor eigen of andermans doeleinden.

 


Artikel 11 – Persoonsgegevens en AVG

·       In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de door de Student verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt in onze administratie. Institute of Siberian Shamanism zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de Opleidingen of daaraan gerelateerde informatie zoals het verzenden van nieuwsbrieven en afhandelen van betalingen.

·       Via het inschrijfformulier vragen wij de Student toestemming om de hierin opgenomen persoonsgegevens te mogen verwerken. Hierop is bij wet een expliciet akkoord van de Student nodig.

·       De gegevensverwerking en rechten van de Student staan nader toegelicht in het privacy statement van Institute of Siberian Shamanism als te vinden op de website http://www.siberischsjamanisme.nl/.

·       Institute of Siberian Shamanism verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Artikel 12 – Wijziging voorwaarden

·       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de voorwaarden voor deelname door Institute of Siberian Shamanism worden gewijzigd of geactualiseerd. Institute of Siberian Shamanism zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum bekend maken op de website http://www.siberischsjamanisme.nl/.
 


Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 20 juli 2020